Normen en waarden

SC Hoegaarden-Outgaarden wil iedere aangesloten jeugdspeler gelijke kansen bieden, aangepast aan de kwaliteiten van elk individu.

 1. De ontwikkeling van de jeugdspeler staat centraal.
 2. Kameraadschap, gemoedelijkheid, fair-play, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidszin zijn minstens even belangrijk als resultaten.

Er is niets leuker dan voetbal ! Wie zelf voetbalt of ooit voetbalde, weet waarover hij spreekt. Voetbal is een heerlijke combinatie van strijd (competitie), techniek (behendigheid en inzicht), tactiek, inzet én het is goed voor je conditie en motivatie.

Bij de start van de opleiding (onze U6), ligt de nadruk op met plezier voetballen en het meester worden over de bal. Onze allerjongste spelertjes moeten op een aangename manier kennis maken met alle facetten van onze sport. De volgende jaren werken we stelselmatig naar een zo hoog mogelijk voetbalniveau. Fun en prestaties moeten een duo vormen.

Naast zijn sportieve rol vervult de voetbalsport eveneens een doorslaggevende sociale rol in onze maatschappij. Het is de plek waar belangrijke menselijke waarden worden doorgegeven aan de jeugd. Daarom dient elk clublid zich te houden aan enkele kernwaarden. Wij willen als club naar buiten treden als een club waar respect, fair-play, beleefdheid en eerlijkheid zegeviert. Als club hebben we een aantal kernwaarden die een vast onderdeel zijn van het DNA van onze club en die we nastreven. Ze vormen de pijlers waarop SCOH functioneert en zijn cruciaal voor ons handelen.

Die basiswaarden van SCOH zijn:

 

Plezier

​Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers, ouders, trainers, …  zich thuis voelen binnen de club en met plezier  afzakken naar de club, dit zowel voor trainingen, wedstrijden, de wedstrijden van het eerste elftal, alsook voor andere activiteiten. Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren.
 
Daartom streven we ernaar om bij elke leeftijdscategorie verschillende teams aan wedstrijden te laten deelnemen. Tevens worden hiertoe voor alle ploegen teambuilding activiteiten georganiseerd in samenspraak met de trainers en de ouders (bv. internationale tornooien)
 
Het is de betrachting van de club om van de totaliteit één grote familie te maken. Daarom willen wij in de toekomst meer ouders betrekken in allerlei activiteiten van de club en zodoende de groep vrijwilligers vergroten. Dit wordt een heel belangrijk aandachtspunt voor de verdere ontwikkeling van onze Jeugdopleiding.  

 

Verantwoordelijkheid

We hebben de uitdrukkelijke wil om in ons jeugdopleidingsprogramma terdege rekening te houden met het aanleren en het uitoefenen van verantwoordelijkheidszin. Een sportclub is nu eenmaal een uitstekende omgeving om jongeren te helpen vormen (opvoeden).
 
SCOH wil dit doen in samenwerking met de ouders, de spelers, de opleiders en begeleiders. Wij menen dat, zoals in onze sport gebruikelijk is, het begrip "teamwork" ook in dit domein zeer zeker op zijn plaats is.

Ten aanzien van de opvoedende waarden wil SCOH zijn spelers, hun ouders, trainers en begeleiders aanzetten tot:

 • het aankweken van verantwoordelijkheidszin.
 • het volgen van een gezonde levensstijl
 • het aankweken van respect voor het milieu, de accommodaties en de materialen van zowel de eigen als de andere clubs.

Ten aanzien van de ethische waarden wil SCOH zijn spelers, hun ouders, trainers en begeleiders aanzetten tot:

 • fair play in de breedste zin van het woord.
 • het rekening houden met anderen. Voetballen doe je samen, voetbal kijken ook.
 • Zoveel mensen, zoveel wensen ! Dus respect voor elkaars mening en vrijheid moet.
 • het er op na houden van de nodige discipline en tucht.
 • het achterwege laten van alle vormen van verbaal en/of fysiek geweld.
 • het spelletje te spelen om te winnen, in een gezonde competitiegeest waarin voldoende plaats is voor sportiviteit. Dit betekent ook leren omgaan met verlies of tegenslagen.

Ten aanzien van de culturele/sociale waarden wil SCOH zich openstellen voor iedereen door:

 • ruimte te laten voor recreatieve sportbeoefening tot aan de limiet van de beschikbare accommodaties
 • geen onderscheid te maken in mensen en hen aan te zetten tot toleren
 • respect voor elkaar, andere culturen, andere geslachten, enz.
 • aan te sluiten bij de acties van andere instanties en zelf initiatieven te ontwikkelen i.v.m.:
  • gelijke kansen projecten
  • antiracisme, verdraagzaamheid, pestgedrag, enz.
 • er te zijn voor de gemeenschap en hierin een voorname rol te spelen door het organiseren en/of samen uitvoeren van initiatieven ter bevordering van :
  • een schoner milieu
  • goede doelen acties
  • de minder bedeelden in de maatschappij

 

Respect

Voetbal is een mooi spel dat al te vaak wordt ontsierd door ontoelaatbaar gedrag van spelers en supporters. Daarom is het nodig om opnieuw even stil te blijven staan bij de intrinsieke waarden van het spel, die door de KBVB werden vastgelegd in het Fair Play charter.
 
Wij kunnen niet genoeg herhalen dat SCOH en al haar leden de waarden van deze charters volledig onderschrijven. leder lid wordt verondersteld deze waarden te kennen, ze voortdurend te communiceren en ervoor te zorgen dat iedereen deze waarden respecteert.

 • Respect voor de spelregels
 • Respect voor de scheidsrechters
 • Respect voor je eigen club
 • Respect voor de tegenstrever
 • Respect voor de medespelers
 • Respect voor alle collega voetballers
 • Respect voor de supporters van het andere team
 • Respect voor jezelf - leef gezond

 

Ontwikkeling

Door het aanbieden van een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding vanaf 5 jaar door ervaren en geschoolde trainers wensen we de talenten van elke speler volgens zijn mogelijkheden te bevorderen. Altijd zal de jeugdopleiding accenten leggen, rekening houdend met de ontwikkeling van het kind, tot het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn.
 
De peilers waarop we dit willen uitbouwen zijn

 • Stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers
 • vormen van (voetbal)intelligente spelers
 • vormen van voetballers met een persoonlijkheid
 • focus op techniek
 • opbouw vanuit de verdediging

 ​

Waardering

Voor alle leden. Vooral voor de vele vrijwilligers die zich op positieve wijze dag in dag uit inzetten en uitsloven voor hun club. Ze doen dat meestal met een hartverwarmende inzet en vormen daarmee het fundament van de club. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt, laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk! Vaak wordt verwezen naar "de club". Ouders, spelers en supporters dienen te beseffen dat "de club" een aantal mensen zijn die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor anderen hun plezier. We hebben in 2016 een document gemaakt "wie is de club" om dit duidelijk te maken en het respect ten aanzien van vrijwilligers te behouden/vergroten.

 ​

Verdraagzaamheid

SCOH erkent de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomst. Voetbalclubs kunnen veel doen voor het bevorderen van participatie. Daarom zal SCOH in het raam van zijn opvoedende opdracht, promotie voeren tegen alle vormen van racisme en discriminatie (cfr. Rode kaart tegen racisme charter).
 
SCOH laat dit blijken door :

 • via al hun acties en communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid te verspreiden
 • de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te passen
 • op te treden als een opvoedende kracht die de samenwerking tussen de gezinnen, het schoolmilieu en het lokale verenigingsleven bevordert.
 • opname in hun huisreglement van een expliciet verbod van elke vorm van racisme en van elke andere vorm van discriminerende houding, zoals antisemitisme, homofobie, seksisme, islamofobie, ... en van de ermee gepaard gaande symbolen
 • het geven van instructies aan hun leden en verantwoordelijken om de toegang tot de sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt
 • zich te engageren tot het verwijderen van alle provocerende symbolen en teksten in en rond hun voetbalvelden en op de internet sites
 • waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elk teken van beginnend racisme of discriminatie
 • het overmaken van alle informatie over racistische of discriminerende ontsporingen aan de lokale overheden en aan de bondsinstanties
 • de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, of van gespecialiseerde verenigingen, zoals het MRAX en de Liga voor de Mensenrechten
 • de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap en door de realisatie, daar waar mogelijk, van de passende voorzieningen om hen de toegang tot de voetbalvelden te vergemakkelijken