Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

 

Wie is verzekerd?

 

Elk aangesloten lid van de KBVB en niet-aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten die de federatie en/of aangesloten clubs inrichten, kunnen van deze verzekeringen genieten.

Nochtans komen betaalde spelers die conform hun statuut kunnen genieten van de verzekering tegen arbeidsongevallen niet in aanmerking voor terugbetaling van geneeskundige kosten noch voor vergoedingen voor blijvende werkonbekwaamheid noch voor vergoeding voor overlijden.Wat is verzekerd?

 

Synthetische gipsen

 • Voor deze kosten komt de verzekeraar tussen voor het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de geblesseerde. Deze tegemoetkoming is beperkt tot maximaal 3x het bedrag dat door de ziekteverzekering voor dit type gips wordt terugbetaald.

Implantatiematerialen tijdens een hospitalisatie

 • Voor deze kosten (osteosynthesemateriaal, weefsels van menselijke oorsprong en dergelijke) komt de verzekeraar tussen voor 90 % van het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de geblesseerde. De verzekeraar kan van de geblesseerde een attest eisen waaruit de precieze tussenkomst van zijn ziekenfonds (verplichte en vrije verzekering) blijkt.

Hospitalisatiekosten

 • Voor deze kosten (farmaceutische en andere) komt de verzekeraar tussen voor 50 % van de overblijvende kosten met betrekking tot de hospitalisatie, voor zover deze kosten niet het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van een initiatief of een keuze van deze patiënten en niet een supplement zijn op het honorarium van een niet-geconventioneerd verstrekker.

Tandprothesen en tandverzorging

Kinesitherapie en fysiotherapie

 • Het verschil tussen het officiële barema en de tegemoetkoming van het ziekenfonds, mits het voorafgaand akkoord van de verzekeraar (artikel 2117.2.21).

Vervoer 

 • De kosten van het vervoer per ziekenwagen na aftrek van de eventuele tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.

Geneesmiddelen (Categorie D en andere) 

 • Deze worden niet door de verzekeraar ten laste genomen als ze niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.

 

Algemene bepalingen van de verzekering

 

Algemene regel – Tegemoetkoming

 • De verzekeraar vergoedt het verschil tussen het officiële barema van de verstrekkingen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de tussenkomst van het ziekenfonds.

Gedeeltelijk Blijvende Invaliditeit

 • Het reglement voorziet de toekenning van een kapitaal in geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit.

Bijzonderheden?

 • De verzekeraar komt enkel tussen op voorlegging van de originele stavingstukken of de gedetailleerde hospitalisatiefactuur, vergezeld van de attesten waarop de tegemoetkomingen van het ziekenfonds staan vermeld. Per dossier dat aanleiding geeft tot een tegemoetkoming wordt een jaarlijks geïndexeerde vrijstelling van 9,90 euro afgehouden.

Wettelijke toestand

 • Indien de geblesseerde niet in regel is met de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt er geen dossier geopend.

Subrogatie

 • Het is belangrijk om weten dat wanneer de verzekeraar is overgegaan tot de uitkering van een tegemoetkoming aan de rechthebbende hij gesubrogeerd is in zijn rechten tegenover de derde aansprakelijke ten belope van alle door de verzekeraar uitgekeerde vergoedingen, zowel deze met vergoedend als deze met forfaitair karakter.

 

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2020-21

Kalender Tweede Ploeg 2020-21

Kalender Vets 2020-21

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Lidgeld 2020-21

Bestelformulier kledij 2020-21

Volgende evenement